تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - مدیریت تغییر، گامی به سوی توسعه

مدیریت تغییر، گامی به سوی توسعه

ارسال در تاریخ : شنبه 10 شهریور 1386   01:09 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

مدیریت تغییر، گامی به سوی توسعه

 

 

مصطفی بخشی

 

یكی از نگرانی های عمده دولتها ومسوولان اجرائی كشورها، وجود موانع در مسیر توسعه و دستیابی به اهداف و ماموریتهای آنها است. نابسامانی های اقتصادی ومدیریتی ناشی از عدم كاركرد مناسب برخی حوزه ها باعث می شود تا رؤسای دولتها به جهت رفع موانع وهموار نمودن مسیرتوسعه جامعه خود وبهبودعملكرد، دست به تغییراتی كلان درسطح سازمانها و مدیریت ها بزنند. دانشمندان علم مدیریت این نوع تحولات را در قالب نظریه هائی چون "مدیریت تغییر" و یا "مدیریت تحول" برای پیشرفت و توسعه سازمانها و تحقق اهداف متعالی جامعه، به خصوص در حیطه سازمان های اقتصادی ضروری می دانند. 

در این راستا تحولاتی كه درطی عمر دوساله دولت نهم در زمینه نحوه اداره امورعمومی به وجود آمده نشان می دهد عزمی جدی در سطح كلان مدیریت دستگاه اجرائی كشور برای پیشبرد اهداف توسعه ای كشور وجود دارد.تحولاتی كه به دلایل مختلف و ازجمله عدم توانمندی دولتهای قبل بویژه دولت سیاستزده اصلاحات مغفول مانده بود. 

"مدیریت تغییر" در سه سطح قابل بررسی است:
- ساختار سازمانی
- مدیریت سازمانی
- ابزار و فناوری سازمانی
 

بررسی عملكرد دولت نهم با عنایت به سه سطح پیشگفته نشان می دهد كه این دولت كاملا در تحولی اساسی گام برداشته است. در حیطه "مدیریت تغییر ساختاری" می توان به بزرگترین و شجاعانه ترین تصمیم دولت یعنی تغییر ساختارسازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشو راشاره كرد كه به اذعان بسیاری از كارشناسان علمی و صاحبنظر در حوزه مدیریت و برنامه ریزی، جزو یكی ازاساسی ترین تحولات در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله كشور و قدم در مسیر توسعه و رشد كشور بوده است. 

حذف تشكیلات غیرضرور این سازمان با دالانهای پیچیده بوروكراسی اداری كه باعث كندی فعالیتهای توسعه ای و اجرائی كشور شده بود، وبرداشتن قدم موثر و اساسی برای تبدیل آن به یك تشكیلات كارآ و اثربخش، كه نقش هدایت راهبردی وبرنامه ریزی كلان را به سان یك مغز متفكرو مشاور برای رئیس جمهور ایفا كند، در قالب "مدیریت تغییر" از نوع مدیریت نوین و در راستای توسعه و بالندگی كشورقابل تفسیرمی باشد. 

اما یكی از كاركردهای بسیار مثبت و مهم دولت نهم و رویكرد جدید آن در عرصه توسعه كشور، عدم هراس از ایجاد تغییر در سطح كلان مدیریت هایی است كه عملكرد آنها به نوعی از افق های فكری ترسیم شده دولت نهم فاصله گرفته اند.آرمانها و ارزشهای انقلابی احیا شده توسط این دولت و شخص رئیس جمهورنظیرعدالت طلبی ، مبارزه با فقر وفساد و وتبعیض و رویكرد عملگرا بودن آن باعث شد تا رئیس جمهور در زمان انتخاب اعضاء كابینه خود، پیمان ببندد تا در صورت عدم تحقق هر یك ازاهداف پیشگفته درنتایج سنجش سالیانه دستگاه ها، بتواند نسبت به تغییر وزرای خود اقدام كند. 

اگرچه لابی سیاستبازان و مخالفان مغرض دولت كه در برابرهرگونه تغییر، واكنش منفی نشان داده و در راستای مخالفت مستمر خود با هرگونه فعالیت این دولت، مسلم ترین حق رئیس دولت را درتغییر تیم كاری خویش، دررسانه های تحت حمایت خود زیر سوال می برد، اما شجاعت و عزم راسخ رئیس جمهور درتغییر برخی وزرا و مدیران عالی دستگاه ها، كه انحراف عملكرد آنها از اهداف ترسیم شده، بر ایشان مبرهن شده است، نشان ازعدم تاثیر فشار تبلیغاتی تخریب گران بر ایشان دارد. 

از مسائلی كه در"مدیریت تحول" دارای اهمیت است، توانمندی فردی است كه رهبری تحول را برعهده میگیرد. ویژگی های متعددی برای یك رهبری اثربخش ذكرشده كه مهمترین آنها داشتن روحیه"فرمند"ی یا كاریزماتیك است تا بتواند به سان یك "پیشاهنگ" تحولات شگرف وچشمگیردر مسیر تعالی جامعه ایجاد كند و در این راه ازمشكلاتی كه از ناحیه مقاومت كنندگان در مقابل هرگونه تغییربروز می كند، نهراسد. 

ویژگی كه در طی عمر دوساله دولت نهم در شخصیت و چهره دكتراحمدی نژاد متبلور است، و ایشان شعارهای بزرگ و مشعشع مردمسالاری را كه درپشت سیاستزدگی مدیران دولت اصلاحات ورفاه زدگی مدیران دولت سازندگی هیچگاه به عمل نرسید را با تكیه بر همین ویژگی "پیشاهنگی" و"رهبری فره مند و اثربخش" خود به عرصه ظهور وعمل می رساند. 

سفرهای متعدد به سراسر كشور به همراه تمامی اعضاء كابینه و تصویب و اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای درنقاط مختلف كشور، تلاش شبانه روزی و بی وقفه برای خدمت و تحقق اولویت های مردم، كاهش چشمگیر هزینه های تشریفاتی و ریخت وپاش ها در ادارات،و مهمترشجاعت درگرفتن تصمیمات بنیادی و مهم نظیر سهمیه بندی بنزین وتغییرات ساختاری و مدیریتی مورد بحث، از طرفی نشان از یك حركت نوین در عرصه دولتمداری بوده و از سوی دیگر بیانگروجود شاخص های رهبری فرهمند دررئیس جمهوری است كه توانائی ایجاد چنین تغییراتی را فارغ از منفعت های حزبی و سیاسی داراست. 

اما افرادی كه به عنوان گروه كاری رئیس دولت را همراهی می كنند نیز باید همراستا با اهداف، روحیات و منویات وی باشند. "نرمند فیریگان" در كتاب "رهبری سازمانی" می گوید: "موفقیت تیم رهبری شما به انتخاب درست افرادی بستگی دارد كه بتوانند برنامه ها و خواستهای شما را به انجام برسانند...اعضای واجد شرایط و پرشور تیم رهبری، بیشترین اثر را در دستیابی به آرمان رهبری خواهند داشت." و حال اگر بپذیریم كه تحقق آرمانها و اهداف بزرگ مورد نظر دكتراحمدی نژاد چون عدالت ،رفع فقر و فساد و تبعیض جز در سایه همراهی اعضاء كابینه دولت با شخص رئیس جمهورامكان پذیر نیست، آنوقت قضاوت بهتری نسبت به تصمیمات رئیس جمهور برای ایجاد تغییر در تیم كاری خود و كابینه دولت خواهیم داشت.انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------