تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - معرفی کتاب

معرفی کتاب

ارسال در تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1386   03:08 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ،

مدیریت دانش: جست وجو یا تولید دانش - [ محمدرضا سركارآرانى] [07 Dec 2005] این کتاب درزمینه: سرمایه گذاری نیروی انسانی وچالش های نظام استخدام مادام العمر، رقابت و تحلیل بازار کار، مدیریت دانش: حرکت از جستجوی دانش به سوی تولید دانش، اشتغال دانش آموختگان و سیاست های بین المللی شدن آموزش عالی را تجزیه و تحلیل می کند. تجربه ی ژاپن به ما می آموزد که چگونه از روش های پیش بینی نیروی انسانی به تحلیل نیروی انسانی و تحلیل بازار کار در برنامه ریزی آموزش عالی حرکت کنیم. از آموزش محوری و انتقال دانش به پژوهش محوری و تولید دانش بیاندیشیم و دانشگاه ها را متناسب با تحولات اقتصادی،اجتماعی و زندگی سیاسی در سطح ملی و جهانی بازسازی کنیم و آنها را به سوی بین المللی شدن ترغیب نماییم. پژوهشگران، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف آموزش عالی، دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی، برنامه ریزان آموزشی، مدیران صنایع و همه کسانی را که به ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت و دولت می اندیشند، به خواندن این کتاب توصیه می کنیم.
http://www.ayandehnegar.org     


انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------