تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - سلامتى کارکنان و بهداشت حرفه اى

سلامتى کارکنان و بهداشت حرفه اى

ارسال در تاریخ : سه شنبه 6 آذر 1386   01:11 ق.ظ

نوع مطلب :عمومی ، 
شاید تصور اینكه ایمنى و بهداشت حرفه اى مى تواند نقش بسزایى در بهره ورى بسیارى از واحدهاى صنعتى داشته باشد براى اكثر افراد مشكل باشد. به طور كلى ارتقاى سطح بهره ورى در واحدهاى صنعتى به طرق متفاوتى امكان پذیر است. این امر از طریق به كارگیرى روش هاى مدیریتى صورت مى پذیرد. لازم به ذكر است كه اصول ایمنى و بهداشت حرفه اى نیز علاوه بر اثرات غیرمستقیم بر بهره ورى و بازده اقتصادى واحدهاى صنعتى به طور مستقیم بر این موارد تاثیر دارد. به طور كلى خسارات مالى یا جانى، عواقب و پیامدهاى منفى تمامى حوادث صنعتى را تشكیل مى دهند. بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب دیدن دستگاه ها و تجهیزات، مواد خام محصولات یا محیط كار مى شود و یا صدمات غیرقابل جبران جسمى و جانى را به همراه خواهند داشت. بدیهى است كه تمامى این موارد بر اقتصاد و بهره ورى واحدهاى صنعتى تاثیر خواهد گذاشت. علاوه بر موارد فوق بیمارى هاى ناشى از كار نیز عوامل دیگرى هستند كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره ورى اثر مى گذارند. چراكه علاوه بر خسارات و زیان هاى اقتصادى ناشى از غیبت ها مخارج درمانى، بیمه و سایر هزینه هاى مرتبط نیز قابل توجه خواهند بود. از این رو توجه به اصول ایمنى و بهداشت حرفه اى اهمیت ویژه اى مى یابد. زیرا تنها با به كارگیرى این اصول است كه مى توان رخداد حوادث و بیمارى هاى شغلى را كاهش داد و یا به حداقل رسانید و در صورت امكان به طور كامل حذف كرد. با توجه به تحقیقاتى كه تاكنون در این زمینه صورت گرفته، توجه به اصول ایمنى و بهداشت حرفه اى و رعایت این اصول، نقش زیادى در كاهش زیان هاى اقتصادى واحدهاى صنعتى داشته است. چرا كه با كاهش حوادث، احتمال آسیب دیدن تجهیزات و ایجاد خسارات مالى كاهش یافته و كاهش لطمات جانى نیز رخ خواهد داد.

http://www.amozeshonline.com/ghalenoy


انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------