تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - مدیریت تحول

مدیریت تحول

ارسال در تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1387   09:56 ق.ظ


ایجاد دگرگونی و تحول در هر جامعه نیازمند تامین نظر افراد آن جامعه است ازطرف دیگر باید به خاطر داشت كه به قول قدما تربیت كردن آسانتر است از اینكه بخواهی تربیتی را از جامعه بزدایی و...در این باب مطالب زیر را عزیزی بنده نوازی كردند و ارسال داشتند كه:
عالمان اندیشه را پیراستند------------عاشقان انگیزه را آراستند
در زمانه ی تغییرات پر شتاب،اساسی ترین كار مدیر در سازمان ایفای نقش عامل تحول است .بی شك مدیران آگاه به اهمیت نقش تحول آفرینی خود واقفند ولی مهمترین دغدغه فكری شان این است كه چگونه ....
به زبانی دیگر با توجه به تحولات محیطی و زندگی در عصری كه ویژگی آن در یك عبارت بیان می شود كه" تنهاچیزی كه تغییر نمی كند تغییر است ". نیاز به تحول بر كسی پوشیده نیست . همه می دانند،كه باید زنگوله ای به گردن گربه ای آویخته شود . ولی همه نگرانند كه چگونه این زنگوله را بر گردن گربه بیاویزند....

http://mohabdi.blogfa.com/post-147.aspxانتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------