تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - فقط چنددانه برنج!

فقط چنددانه برنج!

ارسال در تاریخ : چهارشنبه 10 شهریور 1389   11:10 ق.ظ

سالها قبل جهت عقد قرارداد تجاری به چین رفتم. میزبان كاری مرا به یكی از رستوران های خوب در شهر پكن برد و غذای چینی برای من آوردند كه با برنج درست شده بود و در حقیقت نوعی پلو به حساب می آمد. من همه ی آن را خوردم ولی مقداری از آن روی میز ریخت.

وقتی كه خدمتكار آمد میز را مرتب كند، دید مقدار كمی برنج را من سهوا روی میز ریخته ام. خیلی مودبانه گفت: «من این برنج ها را با اجازه ی شما جمع می كنم.»

وقتی از او راجع به علت اینكار سئوال كردم، گفت: «كشور من بیش از یك میلیارد جمعیت دارد و اگر در هر روز هر كدام از ما فقط 10 عدد دانه ی برنج را اسراف كنیم حجم زیادی دور ریز می شود. ما در این كشور اجازه ی اسراف نداریم و از این گناه كسی نمی گذرد.»

http://www.mgtsolution.com/olib/675691567.aspxانتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------