تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - قاطر پیروداستان گروه

قاطر پیروداستان گروه

ارسال در تاریخ : چهارشنبه 10 شهریور 1389   11:22 ق.ظ

باران بشدت می بارید و مرد در حالیكه ماشین خود را در جاده پیش می راند ناگهان تعادل اتومبیل بهم خورد و از نرده های كنار جاده به سمت خارج منحرف شد. از حسن امر، ماشین صدمه ای ندید اما لاستیك های آن داخل گل و لای گیر كرد و راننده هر چه سعی نمود نتوانست آن را از گل بیرون بكشد. به ناچار زیر باران از ماشین پیاده شد و به سمت مزرعه مجاور دوید و در زد. كشاورز پیر كه داشت كنار اجاق استراحت می كرد به آرومی آمد و در را باز كرد.

راننده ماجرا رو شرح داد و از او درخواست كمك كرد. پیرمرد گفت كه ممكن است از دستش كاری بر نیاد اما اضافه كرد كه: «بذار ببینم فردریك چیكار میتونه برات بكنه.»

با هم به سمت طویله رفتند و كشاورز افسار یك قاطر پیر رو گرفت و با زور آن را بیرون كشید. تا راننده شكل و قیافه قاطر رو دید باورش نشد كه این حیوان پیر و نحیف بتواند كمكش كند، اما چه می شد كرد، در آن شرایط سخت به امتحانش می ارزید.

با هم به كنار جاده رسیدند و كشاورز طناب را به اتومبیل بست و یك سر دیگر آن را محكم دور شانه های فردریك یا همان قاطر بست و سپس با زدن ضربه رو پشت قاطر داد زد: «یالا، پل، فردریك، هری، تام، فردریك، تام، هری، پل... یالا سعیتون رو بكنین... آهان فقط یك كم دیگه، یه كم دیگه... خوبه تونستین.»

راننده با ناباوری دید كه قاطر پیر موفق شد اتومیبل را از گل بیرون بكشد. با خوشحالی و تعجب از كشاورز تشكر كرد و هنگام خداحافظی از او پرسید: «هنوز هم نمیتونم باور كنم كه این حیوون پیر تونسته باشه، حتما هر چی هست زیر سر اون اسامی دیگه است، نكنه یه جادوئی در كاره.»

كشاورز پاسخ داد: «ببین عزیزم، جادوئی در كار نیست. اون كار رو كردم كه این حیوون باور كنه عضو یه گروهه و داره یك كار تیمی میكنه، آخه میدونی قاطر من كوره!»

http://www.mgtsolution.com/olib/789163212.aspxانتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------