تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - علل کاهش میزان مشارکت سالمندان در نیروی انسانی

علل کاهش میزان مشارکت سالمندان در نیروی انسانی

ارسال در تاریخ : یکشنبه 30 آبان 1389   12:03 ب.ظ

آمار های رسمی بین المللی حاکی از آن است که میزان مشارکت نیروی کار سالمندان در جهان ظرف 50 سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است .

براساس آمارهای سازمان ملل در سال 1950 میلادی از هر 3 نفر سالمند ( 60 ساله و بالاتر از 60 سال ) یک نفر در نیروی کار یا نیروی انسانی مشارکت داشت یا به عبارت دیگر شاغل بوده اما در سال  2 هزار میلادی از هر 5 سالمند یک نفر شاغل بوده هرچند که روشن است این وضعیت در مورد مردان سالمند و زنان سالمند متفاوت بوده و میزان مشارکت مردان در نیروی کار از 55 درصد در سال 1950 به 30 درصد در سال 2 هزار میلادی کاهش یافته در صورتی میزان مشارکت زنان سالمند از 14 درصد در سال 50 به 10 درصد در سال 2000 میلادی کاهش یافته است.

براساس این آمار میزان مشارکت مردان سالمند در نیروی کار با سرعت بیشتری در مقایسه با زنان سالمند کاهش یافته و این در حالیست که میزان مشارکت زنان در نیروی کار ظرف 5 دهه گذشته ؛ به ویژه در کشورهای توسعه یافته ، پی در پی افزایش داشته است.

 در سال 1950 میلادی  26 درصد کارگران 65 ساله و بالاتر را در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ، زنان تشکیل می دادند در حالیکه  این نسبت در سال 2 هزار میلادی در کشورهای توسعه یافته 29 و در کشورهای در حال توسعه 41 درصد به ثبت رسیده است.

ارقام یاد شده می تواند گویای گسترش فراگیری نظام تامین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته باشد اما با استناد به همین آمار و ارقام می توان به تعمیم و گسترش نظام های تامین اجتماعی و رفاهی و بطور کلی حمایت ازسالمندان در سراسر جهان اعم از جهان پیشرفته و مناطق در حال پیشرفت ، باشد.

پدیده رفاه عمومی و تامین اجتماعی برای نخستین بار با تشکیل نظام تامین اجتماعی در آلمان ؛ البته با سازوکارهای ابتدایی و پوششی محدود در آلمان و به فاصله اندکی در چند کشوردیگر اروپای غربی ، موجودیت خود را اعلام کرد اما پیشرفت نظام تامین اجتماعی و تعمیم آن در سراسر جهان مرهون تلاش هایی است که از سوی دست اندرکاران تشکل های اجتماعی شاغلان و حمایت های بین المللی از این تلاش ها ، به عمل آمد و نتیجه این تلاش ها به تعمیم  ساختارهای  تامین اجتماعی در سراسر جهان منجر شد؛ هر چند که از نظر قوانین ، میزان و نحوه پوشش تامین اجتماعی ، امکانات رفاهی ، خدمات درمانی و بهداشتی و.. تفاوت های ماهوی و بارزی میان نظام های تامین اجتماعی موجود در کشورهای جهان وجود دارد و این تفاوت ها در مقایسه نظام های تامین اجتماعی در مناطق توسعه یافته و در حال توسعه آشکارتر و قابل لمس تر است .

آنچه از نظر صاحبنظران بیشتر حائز اهمیت است ، سرعت روند گسترش نظام های تامین اجتماعی در جهان است و مساله کاستی ها و موانع موجود بر سرراه تعمیم پوشش و پیشرفته کردن امکانات رفاهی افراد تحت پوشش در درجه دوم اهمیت است.

سرعت سیر پوشش تامین اجتماعی ، افزایش میانگین امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد و بطور کلی تغییر تعادل میان گروههای سنی در سراسر جهان ( در کشورهای پیشرفته سریع تر و در مناطق درحال توسعه آهسته تر ) از اوایل قرن جاری نظام های تامین اجتماعی را از بعد مالی دچار بحران کرده و این بحران تاثیر خود را در ابتدای امر با کاهش امکانات رفاهی نظام های تامین اجتماعی به خصوص در آمریکا نشان داده است.

با توجه به آمار جمعیت شناسی تازه ای که از سوی مجامع بین المللی ارائه شده ، تخمین زده شده است که جمعیت سالمندان در مناطق توسعه یافته تا سال 2050 نسبت به جمعیت گروههای سنی کودک و نوجوان به دوبرابر افزایش خواهد یافت و هرچند که پیش بینی شده است که این تغییر در مناطق در حال توسعه سرعت سیر کمتری در مقایسه با مناطق توسعه یافته دارد اما ظرف دو سه دهه آینده شدت می یابد و براساس برآوردهای به عمل آمده از سوی کارشناسان جمعیت شناختی سازمان ملل نسبت جمعیت گروه سنی 14 -0 سال در سراسر جهان ظرف روند نزولی به خود گرفته و این در حالیست که گروه سنی 60 سال و بالاتر سیرصعودی به خود گرفته و درصد این گروه سنی ازرقم 4/6 درصد در سال 1950 میلادی به 5/33 درصد در سال 2050 خواهد رسید به عبارت دیگر تا 40 سال آینده 5/33 درصد جمعیت جهان را گروه سنی 60 ساله و بالاتر تشکیل خواهند داد.

بحران مالی کنونی نظام های تامین اجتماعی و برآوردهایی که از میزان جمعیت گروههای سنی به عمل آمده است ، دست اندرکاران نظام های تامین اجتماعی و مسوولان ذیربط را  برآن داشته که راه حل های مناسبی برای بر طرف کردن بحران کنونی و گسترش احتمالی آن در آینده اتخاذ کنند.

از جمله راه حل هایی که تا کنون برای رفع این بحران ارائه شده ، طرح  افزایش سن بازنشستگی و افزایش دوره خدمت شاغلان به صورت تدریجی و بسته به نوع اشتغال افراد ، و میزان سختی و مخاطرات مشاغل گوناگون بوده است.

 برای مساله افزایش جمعیت سالمندان و تامین نیازهای مالی و رفاهی این گروه شاید بتوان راه حل هایی در کوتاه و میان ، یافت اما این مساله از جنبه های دیگری نیز می تواند مشکل زا باشد و جامعه را با بحران های عمیق تری روبه رو کند.

کاهش جمعیت گروههای سنی کودکان ، نوجوانان و جوانان در آینده ای نه چندان دور می تواند هر جامعه ای را از نظر تامین نیروی انسانی کافی با مشکل روبه رو سازد چنانچه در حال حاضر برخی از کشورهای اروپایی با این بحران دست به گریبان شده و سیل مهاجرت به این کشورها مشکلات اجتماعی و سیاسی گوناگونی به وجود آورده است .

 برآوردهای کارشناسان سازمان ملل نشان می دهد که جمعیت گروه سنی جمعیت گروه سنی 80 سال به بالا در آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت هرچند که جمعیت این گروه سنی در مقایسه با جمعیت سالمندان ( گروه سنی 60 سال به بالا ) نسبت کوچکی را به خود اختصاص داده است .

با توجه به این مسائل بدیهی است که اگر دست اندرکاران مسائل تامین اجتماعی هر چه سریع تر راه حل های عملی و اساسی برای بر طرف کردن بحران کنونی ؛ که شاید هنوز مهار کردن آن امکان پذیرباشد ، پیدا نکنند در آینده این بحران نه تنها غرب و کشورهای پیشرفته را با مشکلات عدیده روبه رو می سازد بلکه دامنه آن به کشورهای در حال توسعه نیز گسترش خواهد یافت و نظام تامین اجتماعی را در معرض تهدید قرار خواهد داد.

روند افزایش جمعیت و میانگین امید به زندگی با توجه به پیشرفت های بهداشتی و درمانی و کاهش نرخ مرگ ومیر تا حدود زیادی قابل پیش بینی بوده و از نظر دست اندرکاران مسائل تامین اجتماعی نباید پوشیده و  پنهان بوده باشد.

ازطرف دیگر باید به پذیریم که با توجه به شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جهان در حال توسعه در نیمه دوم قرن بیستم مساله گسترش پوشش تامین اجتماعی در این کشورها، امری اجتناب ناپذیر بوده است.

هرچند که نظام های تامین اجتماعی در مناطق توسعه یافته  در نیمه دوم قرن بیستم به پیشرفت هایی نایل شده اما این پیشرفت ها در دوره یاد شده از نظر بخشی از افراد تحت پوشش نظام های مذکور پیشرفت هایی ایده آلی نبوده است هر چند به تصور برخی تا همین حد پیشرفت برای مناطق در حال توسعه هدف غایی بوده است.

بهرحال  و با توجه به همه آنچه که گفته شده نمی توان بروز بحران کنونی را به صورت دربست نتیجه کوتاهی و عدم دور اندیشی دست اندرکاران نظام های تامین اجتماعی و مسوولان کشورهای گوناگون دانست و باید به پذیریم که بحران کنونی مانند هر پدیده اجتماعی سیاسی تا حدی غیرقابل پیش بینی بوده است.

اما با توجه به برآوردهایی که از ترکیب جمعیت شناختی جهان به عمل آمده مسوولان نظام های تامین اجتماعی باید دوراندیشی بیشتری از خود نشان می دادند و مطابق با این برآوردها ، قوانین و آیین نامه های تامین اجتماعی و بازنشستگی را وحی منزل یا قوانینی برای ابد تثبیت شده نمی پنداشته و برای اجتناب از رویارویی با بحران کنونی زودتر چاره اندیشی می کردند.

افزایش میانگین امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر باید این آهنگ را در گوش مسوولان مربوطه زمزمه می کرد که پدیده تغییرات در هر زمینه بر دیگر زمینه ها تاثیر گذار است و هرگاه پیشرفت های شگرف در زمینه ابداع روش های تازه درمانی و پزشکی را مشاهده کردیم باید دیر یا زود درانتظار تاثیر این دستاوردهای فیزیولوژیکی یا بیولوژیکی  بر مقولات اجتماعی و اقتصادی باشیم.

اما دست اندرکاران مزبور این پیشرفت ها را از ابتدا تا حدودی نادیده گرفته و تاثیر آن را بر مسائل رفاه و تامین اجتماعی نسنجیدند و اگر با توجه به این مسائل زودتر در اندیشه اتخاذ تمهیدات لازم موثر از جمله افزایش سن بازنشستگی و دوران خدمت شاغلان به عنوان بخشی از راه حل بحران بعدی می بودند ، امکان برطرف کردن بحران از راه های ساده تر و روش های موثرتر ، بیشتر از آنچه که اکنون تصور می شود ، می بود.

 

http://www.bazneshaste.com/www/news_top_view.aspx?titleid=9 &newsid=2927انتخاب شده توسط:اصغرحسنی.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------